De tekst: Koning Filip in kerstboodschap over terrorisme

redactievorsten

24/12/2015 1:32 pm

Dames en heren,

Kerstmis en Nieuwjaar, het is de tijd om onze hoop in de toekomst kracht bij te zetten. Maar jammer genoeg is dit jaareinde getekend door de dramatische aanslagen in Parijs die ons diep hebben geschokt, ook in het besef dat het gevaar nog niet is geweken. Over de verschrikking heen die zich in Europa en elders heeft verspreid, staan onze democratieën voor een driedubbele uitdaging: zich beschermen, preventief optreden en blijven opbouwen. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat wij in die opdracht zullen slagen.

De overheden hebben rustig, snel en daadkrachtig gereageerd op de terroristische dreiging. Dank aan allen die zich hebben ingezet en die zich blijven inzetten om onze veiligheid te verzekeren, om de daders van deze aanslagen op te sporen en om nieuwe te voorkomen. De recente gebeurtenissen hebben bewezen hoe belangrijk het is om te investeren in justitie, politie, het leger en de inlichtingendiensten. Dank ook aan ieder van u, en in het bijzonder de inwoners van Brussel, voor uw waardige en verantwoordelijke houding in deze bewogen dagen.

Dames en heren,

Om onze maatschappij te beschermen, is het ook van fundamenteel belang ons niet te laten intimideren en ons niet tegen elkaar te laten opzetten. Dat is net wat onze tegenstanders beogen. Ik heb er vertrouwen in dat wij één zullen blijven, burgers van een open land. Een land, waarin de grote meerderheid van de inwoners van buitenlandse afkomst de kansen hebben gegrepen die hen werden aangereikt – en de waarden van ons land delen. Zij zijn zonen en dochters van dit land. Wie zijn geloof belijdt met eerbied voor de universele waarden van de mens mogen we niet over dezelfde kam scheren als de individuen die hun godsdienst misbruiken.

Het lijkt me ook belangrijk terug te keren naar wat aan de grondslag ligt van onze samenleving, en waar we absoluut aan vasthouden : onze waarden en de regels waarop onze maatschappij berust. Dat brengt met zich mee, dat we onze kinderen moeten leren eerbied te hebben voor de diverse geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Alle hebben ze immers als gemeenschappelijke noemer: de wil om zin te geven aan het leven, respect te tonen voor anderen en zich voor hen open te stellen. Het in acht nemen van deze regels houdt ook een nultolerantie in ten aanzien van haatpredikers. Het impliceert ook dat we stigmatisering en segregatie onverbiddelijk blijven bestrijden. En wie zich aangetrokken voelt tot fanatieke ideeën moeten we helpen om aan indoctrinatie te weerstaan.

Voorts heb ik er alle vertrouwen in dat we een harmonieuzer maatschappij kunnen opbouwen. En dan richt ik me in het bijzonder tot de jongeren. Jullie hebben de diepe wens om te geloven in het leven, in jezelf en in de ander. Omarm dat ideaal en investeer jullie energie en talent in alles wat ons samenbrengt. Want het evenwicht binnen een gezin, een wijk, een gemeente, een regio of een land, hangt in eerste instantie af van de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Het leven krijgt zin met projecten die anderen een plaats gunnen en hen het beste van zichzelf laten geven. Fanatici ontzeggen anderen net het recht om anders te denken en te leven.

Een project dat zin geeft aan het leven ontwikkelt zich in de tijd. Koester, bij het bouwen aan jullie toekomst, de banden met de generaties die jullie zijn voorafgegaan. Onze waarden zijn diep geworteld in de geschiedenis. Fanatici willen precies dat geheugen wissen.

Tot slot wil ik jullie ook aanmoedigen om met de mensen in jullie omgeving de dialoog aan te gaan over wat echt belangrijk is. Zo leer je de anderen én jezelf beter kennen. Ontdek de anderen in de beleving van hun cultuur, filosofische overtuiging of godsdienst. In tegenstelling tot de fanatici, die elke dialoog of debat weigeren.

Dames en heren,

Wij zijn in staat de beproevingen die we vandaag doormaken, te overwinnen. Dat weet ik zeker. De geschiedenis heeft bewezen dat ons maatschappijmodel sterker is dan fanatisme en totalitarisme. Maar we moeten blijven bouwen aan een menselijker en rechtvaardiger samenleving. De Koningin en ik en onze hele familie wensen u een Zalig Kerstfeest en een nieuw jaar vol levensvreugde.


Meer België